Oproep voor ExpertiseNetwerken CultuurEducatie

Ministers Schauvliege en Smet willen de samenwerking tussen regionale partners in de sectoren cultuur, jeugd en onderwijs stimuleren. Ze doen daarom een oproep voor ExpertiseNetwerken Cultuureducatie.

Met de oprichting van Expertisenetwerken CultuurEducatie (ENCE) geven ministers Schauvliege en Smet gevolg aan een van de acties geformuleerd binnen hun gemeenschappelijke conceptnota cultuureducatie 'Groeien in cultuur'. Deze nota, die op 20 januari 2012 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, schetst de contouren van een gemeenschappelijk strategisch beleidskader én een eerste actieplan. Alle acties hebben tot doel kinderen en jongeren alle kansen te bieden om hun creatieve talenten te ontwikkelen, en bijgevolg een levendige wisselwerking tussen de cultuur-, jeugd- en onderwijspraktijk mogelijk te maken.

Meer info over de procedure en voorwaarden voor subsidiëring vind je op http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/beleidsthemas/cultuureducatie/oproep-ENCE/

Met de subsidies kunnen de netwerken expertise opbouwen en uitwisselen alsook de vraag en aanbod m.b.t. cultuureducatie afstemmen. Om binnen het kader van deze doelstellingen ruimte te laten voor regionale diversiteit, worden bestaande of nieuwe initiatieven met een bovenlokale actieradius via deze open oproep uitgenodigd om zelf aan te geven hoe zij deze doelstellingen in hun regio en in de context van hun werking willen invullen.

Bij de selectie zal naast inhoudelijke criteria rekening gehouden worden met een evenwichtige spreiding (over het geheel van de Vlaamse provincies en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) en verankering (zowel grootstedelijk als landelijk) over Vlaanderen. De complementariteit en samenwerking tussen wat op regionaal en op Vlaams niveau wordt ontwikkeld staat daarbij voorop. 

Mogelijke spelers zijn:

  • Cultuur: cultuureducatieve organisaties, kunsten- en erfgoedinstellingen, organisaties voor sociaal-cultureel werk, amateurkunstenorganisaties, cultuurcentra, gemeenschapscentra, bibliotheken, lokale cultuurdiensten, cultuurschakels dynamo3 ...
  • Jeugd: (cultuureducatieve) jeugdverenigingen, lokale en provinciale jeugddiensten, jeugdprogrammatoren ...
  • Onderwijs: pedagogische begeleidingsdiensten, academies van het Deeltijds Kunstonderwijs, lerarenopleidingen en andere opleidingen uit het Hoger Onderwijs, (dynamo)scholen uit het leerplichtonderwijs ...

Deadline voor het indienen van een aanvraagdossier is 11 juni 2012, om 9u.

Meer info over de procedure en voorwaarden voor subsidiëring vind je hier. Met vragen kan je steeds terecht bij:

- Marijke Verdoodt (ACCE) - marijke.verdoodt@cjsm.vlaanderen.be (02/553.69.98)
- Brecht Demeulenaere (CANON Cultuurcel) - brecht.demeulenaere@ond.vlaanderen.be (02/553. 99.29).